ชั่วกัปป์ ชั่วกัลป์ ยาวนานเท่าไร
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 12 Nov 2008 06:21 pm
เรื่อง: ชั่วกัปป์ ชั่วกัลป์ ยาวนานเท่าไร
ตอบโดยอ้างข้อความ

ชั่วกัปป์ ชั่วกัลป์ ยาวนานเท่าไร

คำว่า"กัปป์"หรือ"กัลป์"หลาย ๆ ท่านคงจะพอทราบความหมายดังกล่าวมาบ้างแล้ว   บังเอิญว่า  มีน้อง ๆ ที่เพิ่งสนใจในการปฏิบัติธรรม ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องความยาวนานของคำว่า"กัปป์"หรือ"กัลป์"เพราะได้อ่านพบในบทความเกี่ยวกับธรรมะต่าง ๆ  จึงได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอในเว็บวัชรธาตุ อีกครั้ง

1 โยชน์ = 16 กิโลเมตร
400 เส้น = 1 โยชน์
20 วา = 1 เส้น
1 กัป = ตั้งแต่โลกเกิด จนถึงโลกดับ 1 ครั้ง
อสงไขย = 10 ยกกำลัง 140 กัปป์

คำว่า กัปป์ กับ คำว่า กัลป์ เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน คำนึงเป็น บาลี คำนึงเป็น สันสกฤต

สมมุติมีกล่องใบหนึ่ง กว้าง 100 โยชน์ ยาว 100โยชน์ และ สูง 100 โยชน์ ในเวลา  100 ปี ให้เอาเมล็ดผักกาด 1 เมล็ด ใส่ลงไปในกล่องนั้น ทำอย่างนี้จนเมล็ดผักกาด นั้น  เต็มเสมอเรียบปากกล่องนั้นละจึงเท่ากับ 1 กัป

(บางตำรากล่าวว่า กว้าง 1 โยชน์ ยาว 1 โยชน์ สูง 1 โยชน์) วิเคราะห์คำนวณ 1  โยชน์ = 16 กิโลเมตร ดังนั้น  กล่องใบนี้มีปริมาตร = 1600X1600X1600 =  4,096,000,000 ลูกบาตกิโลเมตร ประมานว่า เมล็ดผักกาด มีขนาด .5 มิลลิเมตร 1  กิโลเมตรเทียบเป็นมิลลิเมตรได้ดังนี้

10X100X1000 = 1,000,000 มิลลิเมตร  จะได้ 1  กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = (1,000,000)/0.5 = 2,000,000 เมล็ด

ดังนั้น 1600 กิโลเมตรใช้เมล็ดผักกาดเรียงกัน = 1600X2,000,000 = 3,200,000,000 เมล็ด

ถ้าเป็นปริมาตร คือ กว้าง x ยาว x สูง  ต้องใช้เมล็ดผักกาดทั้งหมด คือ 3,200,000,000X3,200,000,000X3,200,000,000 = 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000 เมล็ด

ใน 100 ปี ใส่เมล็ดผักเพียง 1 เมล็ด ดังนั้นต้องใช้เวลาทั้งหมดคือ 32,768,000,000,000,000,000,000,000,000X100  = 3,276,800,000,000,000,000,000,000,000,000 ปี

จึงได้เวลา 1 กัปป์ ประมาณ สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยล้านล้านล้านล้าน ปี  ประมาณ 3.3 X 10 ยกกำลัง 30 ปี

1 อสงไขยมีกี่กัปนั้นเป็นจำนวนที่แน่นอน คือ 1 ตามด้วยเลข 0 จำนวน 140 ตัว หรือ 1 X 10 ยกกำลัง140 กัปป์

กัปป์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ประการ คือ

๑) สุญญกัปป์ หมายถึง กัปป์ที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ พระเจ้าจักรพรรดิ
๒) อสุญญกัปป์ หมายถึง กัปป์ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระ เจ้าจักรพรรดิ อุบัติขึ้น

อสุญญกัป   มี ๕ อย่างคือ

๑) สารกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์    (  = ๔ อสงไขยกัปป์)  ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๑  พระองค์
๒) มัณฑกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์ ( = ๔ อสงไขยกัปป์ )  ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๒  พระองค์
๓) วรกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์   (  =  ๔  อสงไขยกัปป์ ) ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น  ๓  พระองค์
๔) สารมัณฑกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์  ( = ๔ อสงไขยกัปป์)  ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๔   พระองค์
๕) ภัททกัปป์ ได้แก่ มหากัปป์  (  = ๔ อสงไขยกัปป์)  ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕   พระองค์

ภัทรกัปป์ ( คือกัปป์ปัจจุบัน )  มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ว ๔ พระองค์คือ
- พระพุทธกกุสนธะ
- พระพุทธโกนาคมน์
- พระพุทธกัสสปะ
- พระพุทธโคดม ( สมเด็จพระศาสดาองค์ปัจจุบัน )
- และจะมี พระพุทธเมตไตรย มาตรัสรู้ในอนาคต

เมื่อสิ้นมหากัปป์นี้แล้ว คัมภีร์อนาคตวงศ์กล่าวไว้ว่า  อสุญญกัป ต่อไปจะเป็นมัณฑกัปป์ มี  พระพุทธเจ้า ๒ พระองค์คือ

- พระรามโพธิสัตว์
- พระเจ้าปเสนทิโกศล(พระธรรมราช)   เป็นต้น

หลังจากอ่านเรื่องนี้แล้ว  คงทำให้หลายท่านที่เคยสงสัยเรื่องความยาวนานของกัปป์ หรือกัลป์ได้ไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ข้าพเจ้าขออภัยมา  ณ โอกาสนี้ด้วย.....