พระบัวเข็ม
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 03 Jul 2008 04:53 pm
เรื่อง: พระบัวเข็ม
ตอบโดยอ้างข้อความ

พระบัวเข็ม

"พระบัวเข็ม"เดิมเป็นพระพุทธรูปมอญ เข้ามาแพร่หลายในไทยช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระรามัญได้นำมาถวายท่านวชิรญาณภิกขุ (ต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4) โดยเชื่อในพุทธคุณว่า เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ ก่อให้เกิดลาภผล ความมั่งมี ขจัดภยันตราย เสริมสร้างสวัสดิมงคล ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ทรงนำ "พระบัวเข็ม" เข้าพระราชพิธี "พิรุณศาสตร์" จึงนับได้ว่าพระบัวเข็มมีอิทธิฤทธิ์ในทางขอฝนอีกด้วยครับผม

ประวัติ "พระบัวเข็ม" มีปรากฏในหนังสือ "พระปฐมสมโพธิกถา" พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตอนหนึ่งว่า "…ท่านจุติต่อเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงไปได้ 218 พระวัสสา และพระบรมศาสดาเมื่อยังทรงพระชนมายุได้ตรัสพยากรณ์ไว้ว่า สืบต่อไปภายหน้าจะมีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่า "อุปคุปต์เถระ" จักได้ทรมานพญามารให้เสื่อมพยศอันร้ายพ่ายแพ้อานุภาพแล้วจะกล่าวปฏิญาณปรารถนาซึ่งพุทธภูมิ…" และยังกล่าวถึงความสามารถและความวิเศษของ "พระอุปคุปต์เถระ" ความว่า "...พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 84,000 องค์ และจะจัดงานสมโภชพระมหาเจดีย์ถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน แต่เกรงว่าจะไม่พ้นภัยจากพญามารที่จะขัดขวางทำลายพระราชพิธีบุญนี้ พระอุปคุปต์เถระเจริญกรรมฐานอยู่ ณ ปราสาทแก้วกลางมหาสมุทร ได้รับสังฆบัญชาจากพระเถระทั้งหลายจึงเข้าฌานสมาบัติมาช่วยปกป้องภยันตรายจากพญามารซึ่งไม่ส่งเสริมความดีของผู้ใดและคิดทำลายพิธีบุญนี้อยู่ พญามารได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้บังเกิดลมพายุอย่างแรง เป็นลมกรด เพลิง และประการต่างๆ แต่พระอุปคุปต์ก็สามารถเข้าฌานสมาบัติแก้ไขได้ทุกอย่าง จนในที่สุดพญามารก็พ่ายแพ้แก่พระอุปคุปต์และระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าและละพยศอันร้ายกาจนับแต่กาลนั้น…"

"พระบัวเข็ม" นี้ ก็เป็นปางหนึ่งของพระอุปคุปต์นั่นเอง อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระเถระอุปคุปต์ เป็นที่ยอมรับและยกย่องอยู่ทุกวงการทั้งในวิชาไสยศาสตร์และพุทธาคม โบราณาจารย์หลายท่านได้นำพระคาถาพระเถระอุปคุปต์มาใช้เสกเป่าในการมัดผีเสกสะกด มีการสร้างรูปสมมติของพระเถระอุปคุปต์ออกมาเป็น 2 ลักษณะ คือขนาดเล็กเป็นพระเครื่อง และขนาดใหญ่เป็นพระบูชา หรือที่เรียกว่า "พระบัวเข็ม"

"พระบัวเข็ม" เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่ดูจะผิดแปลกแตกต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อื่นๆ ค่อนข้างมาก สร้างจากกิ่งมหาโพธิ์หรือไม้จันทน์ ลงรักปิดทองอย่างงดงาม มีทั้งประทับนั่งและประทับยืน ด้านบนพระเศียรมีใบบัวคว่ำลงมาคลุม มีตุ่มนูนเล็กๆ ขึ้นบริเวณพระนลาฏ พระชานุ พระพาหา และปลายพระบาทขององค์พระ เรียกว่า "เข็ม" อันเป็นเครื่องหมายที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์ต่างๆ บางองค์มี 5 เข็ม บางองค์มี 7 เข็ม บางองค์มี 9-12 เข็ม เรียกว่ายิ่งมีเข็มมากยิ่งแพง ส่วนที่ฐานองค์พระจะแกะสลักเป็นรูปน้ำ มีปู ปลา และดอกบัวประกอบอีกด้วย

"พระบัวเข็ม" นับว่าเป็นพระที่น่าสนใจทั้งประวัติและพุทธคุณทีเดียวเชียว สนนราคาก็ยังพอเช่าหาได้อยู่ หากมีโอกาสก็น่าจะหาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสักองค์นะ คิดดูซิขนาดพญามารยังพ่ายครับผม

ที่มา นสพ.ข่าวสด