ศีล 5 ปฏิบัติศีล 5 เพื่อละ เพื่อลด เพื่อเลิก..
ผู้ตั้ง ข้อความ
chuthatip


วันที่เข้าร่วม: 15 Aug 2007
ตอบ: 5096
ตอบเมื่อ: 20 Aug 2008 09:54 pm
เรื่อง: ศีล 5 ปฏิบัติศีล 5 เพื่อละ เพื่อลด เพื่อเลิก..
ตอบโดยอ้างข้อความ

ศีล 5 ปฏิบัติศีล 5 เพื่อละ เพื่อลด เพื่อเลิก..

ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่เจ้าชู้ ไม่โกหกและไม่ขี้เมา เพื่อให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

ความสำคัญของศีล 5..ทำให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์..เตรียมการเข้าสู่โลกที่มีแต่ความสงบสุข ทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน โลกที่เต็มไปด้วยความไม่เบียดเบียนกันและกัน .. (เตรียมการเข้าสู่โลกพระศรีอาริย์เมตตรัย..โลกที่เต็มไปด้วยความเมตตา)

ศีล 5 ได้แก่

ปานาติปาตตาเวรมณี สิกขา ปะทังสมาทิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการฆ่าสัตว์

อทินนาทานาเวรมณี สิกขา ปะทังสมาทิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการลักทรัพย์

กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี สิกขา ปะทังสมาทิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

มุสาวาทาเวรมณี สิกขา ปะทังสมาทิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการพูดเท็จ

สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณี สิกขา ปะทังสมาทิยามิ
ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบท เว้นจากการดื่มของมึนเมาจนครองสติไม่ได้

ศีล 5 กับความเป็นมนุษย์ มนุษย์ หมายถึงผู้มีใจสูง

เพราะปฏิบัติตามหลักศีล 5 ได้บริบูรณ์ ผู้ที่ปฏิบัติตามศีล 5ได้ไม่ครบทุกข้อ เรียกว่า คน เพราะในแต่ละวันจะคิดดีคิดชั่ว ขึ้นสวรรค์ ลงนรก วันละหลายรอบ เดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดร้ายระคนปนกันไปไม่สิ้นสุด บางเวลาเกิดมีความเมตตาสงสารบางเวลาคิดฆ่า บางเวลาไม่ต้องการของของคนอื่น แต่บางวัน บางเวลากลับแอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ตามหลักพระพุทธศาสนาเชื่อว่าสัตว์ทุกชนิดสามารถพัฒนาให้เป็นมนุษย์ได้ และเมื่อใดเป็นมนุษย์ได้ ก็สามารถประกอบกรรมที่จะยกตนให้สูงกว่ามนุษย์ได้ เช่น

เป็นเทวดา โดยปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีล 5 และปฏิบัติศีลเพิ่มอีก 2 ข้อ คือหิริโอตัปปะ

เป็นพระพรหม โดยปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีล 5และปฏิบัติศีลเพิ่มอีก 4 ข้อ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เป็นพระอินทร์ โดยปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีล 5 และ

ปฏิบัติศีลเพิ่มอีก 7 ข้อ คือ 1.ให้ทานตลอดชีพ 2.ไม่โกหกตลอดชีพ 3.ไม่พูดหยาบตลอดชีพ 4. เลี้ยงดูบิดามารดา

ตลอดชีพ 5. 6. 7. เพราะคนเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์อื่น ๆ จึงสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ได้ดีกว่า

สัตว์อื่นเร็วกว่าสัตว์อื่น และสามารถเลื่อนภพชาติตนอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น ๆ

ส่วนคนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ได้ก็จะอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่านรก หรือเรียกว่า สัตว์นรก

ลักษณะของสัตว์นรก แบ่งตามกรรมที่ปฏิบัติได้ดังนี้คือ

1.ยักษ์ อสุรกาย
เป็นผู้ขาดศีล 5 ข้อที่ 1 คือ ปานาติปาตาเวรมณี พระพุทธศาสนาบรรยายคุณลักษณะของยักษ์ไว้ว่า ร่างกายกำยำ มีอาวุธประจำกาย เป็นผู้มักโกรธ ตาแดงเนืองนิจ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวคือผู้ขาดศีลข้อที่ 1 เป็นผู้มักเบียดเบียนผู้อื่น

2.เปรต
ได้แก่ ผู้ขาดศีล 5 ข้อที่ 2 คือชอบเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ให้ พระพุทธศาสนาบรรยายคุณลักษณะของเปรตไว้ว่า เป็นผู้เห็นแก่กินเป็นใหญ่ มีแขนขายาว ตัวสูง ผอม บางรายจะมีปากเล็กเพราะอดอยาก

3.เดรัจฉาน
เป็นผู้ขาดศีล 5 ข้อที่ 3 ลักษณะเดรัจฉาน คือผู้เป็นผู้ชอบมั่วในกามโดยไม่เลือกว่าเป็นลูกเมียของผู้อื่น ไม่รู้ว่าเป็นผู้สืบเชื้อสายเดียวกัน เป็นวงศาคณาญาติกัน ไม่เลือกเวลา สถานที่ ควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้

4.ผี
เป็นผู้ขาดศีล 5 ข้อที่ 4 มีลักษณะเป็นผู้ชอบโกหกหลอกลวงผู้อื่น แม้สิ้นชีวิตไปแล้วก็จะคอยหลอกหลอนผู้อื่น

5.สัตว์นรกชั้นต่ำ
หมายถึงผู้ผิดศีล 5 ข้อที่ 5 เป็นผู้ชอบดื่มของมึนเมาจนครองสติไม่อยู่ จึงทำให้ทำผิดศีลข้ออื่น ๆ ได้โดยง่าย เพราะขาดสติ และทำให้มีพฤติกรรมของสัตว์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น และซ้ำร้ายสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆโดยไร้สติ จึงถือเป็นพฤติกรรมของสัตว์นรก

ศีล 5 กับการเปลี่ยนภพชาติ

การเปลี่ยนภพชาติตามหลักในพระพุทธศาสนา เปลี่ยนได้ 2 ลักษณะ คือ
1.เปลี่ยนภพชาติขณะยังมีชีวิตอยู่
2. เปลี่ยนภพชาติเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
การเปลี่ยนภพชาติจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรรม และเปลี่ยนไม่มีที่สิ้นสุด จนกว่าจะหมดกรรม (หมดกิเลส หรือหมดกรรมกิเลส) หากเราสังเกตชีวิตของเราหรือคนรอบข้างอย่างมีสติ เราจะเห็นชัดเจนว่าการเปลี่ยนภพชาติเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำ

การส่งผลของกรรมจะส่งผลช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้คือ

1. ความหนักเบาของกรรม กรรมที่มีน้ำหนักมาก จะส่งผลเร็ว กรรมที่มีน้ำหนักน้อย จะส่งผลช้า (ความหนักเบาของกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความตั้งใจกรรมนั้น ๆ)
2. สิ่งแวดล้อม ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูหรือคอยบั่นทอน เช่น มีพ่อแม่ ครูอาจารย์คอยปกป้องคุ้มครอง หรือมีมารมาผจญเร่งให้ผลกรรมส่งผลเร็วขึ้น
3. ระยะเวลาในการส่งผล กล่าวคือเป็นไปตามโอกาส เช่น ช่องโหว่ระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่ว โดยเป็นไปตามน้ำหนักหรือความรุนแรงของกรรมนั้น ๆ
4. โลกอื่น ๆ หรือ สังคมอื่น ซึ่งมีอิทธิพลต่อโลก อื่น สังคมอื่น หรือคนอื่น ๆ

ผลกรรมเนื่องจากการทุศีล ศีล 5

ผิดศีล ข้อที่ 1
อย่างหนัก ตกนรก
เศษของบาป กลับมาเกิดจะเป็นคนพิการ อายุสั้น มีคู่อาฆาตจองเวร
ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ จะมีร่างกายสมส่วน มีกำลังมาก ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีกิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยน มีวาจาไพเราะ อายุยืน จะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุ

ผิดศีล ข้อที่ 2
อย่างหนัก ตกนรก
เศษของบาป เกิดเป็นคนจนฝืดเคือง สมบัติที่หามาได้ จะพินาศเสียหายเพราะภัยพิบัติต่าง ๆ
ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ จะมีทรัพย์สินมาก ทำมาหากินคล่อง สมบัติเกิดง่าย จะรักษาสมบัติที่หามาได้ก็จะรักษาและครอบครองไว้ได้ ไม่สูญหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ จะไม่สูญเสียของรัก อยู่ที่ไหนก็มีความสุข

ผิดศีล ข้อที่ 3
อย่างหนัก ตกนรก
เศษของบาป จะมีชีวิตอยู่ก็จะถูกดูถูกดูแคลน มีศัตรูรอบด้าน เกิดชาติต่อ ๆ ไป จะบกพร่องทางเพศ ตามกำลังกำที่ทำ เช่น เป็นกะเทย เป็นโสเภณี หรือเจ็บช้ำน้ำใจเพราะคู่ครอง
ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ จะไม่มีศัตรู เป็นที่รักของทุกคน ไม่ต้องเกิดเป็นหญิงอีก แต่ถ้าเกิดเป็นหญิงก็จะเป็นกุลสตรี เป็นผู้มีอำนาจมาก ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข

ผิดศีล ข้อที่ 4
อย่างหนัก ตกนรก
เศษของบาป พูดจาไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีใครเชื่อถือ ปากมีกลิ่นเหม็น จะถูกใส่ความเรื่อย ๆ ไป
ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ ต่อไปภายหน้าจะเป้นคนตัดสินใจเฉียบขาด ไม่พลาดพลั้งในการพูด พูดจาคนจะเชื่อถือ กลิ่นปากจะหอม ฟันสวยเรียบสม่ำเสมอ ไม่พูดติดอ่าง ริมฝีปากสีแดง ผิวพรรณผ่องใส

ผิดศีล ข้อที่ 5
อย่างหนัก ตกนรก
เศษของบาป เกิดในภพชาติต่อไปจะเป็นคนปัญญาอ่อน วิกลจริต
ถ้ารักษาศีลข้อนี้ได้ จะเป็นคนมีสติปัญญาดี เฉียบแหลม ไม่วิกลจริต มี วาจาอ่อนหวานไพเราะมีบุคลิกดี "หลังดื่มเหล้าแล้วเจ้ายังคงรักษาสติสัมปชัญญะ รักษากิริยาสง่างามอยู่ได้ไหมจุดนี้เจ้าจึงเทียบกับพระอริยเจ้าไม่ได้บางครั้งพระอริยเจ้าอุบัติมาในโลกเพื่อล้อเล่นชีวิต" "ไม่โกรธดีกว่าถือศีล"